MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
DSC06556
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Archív článkov
Najnovšie komentáre

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2017/2018

Uplatňovanie výnimky na lovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ.

V sezóne 2017-2018 bolo na lovných rybárskych revíroch, ktorých užívateľom je Slovenský rybársky zväz možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 9. 9. 2015, a to od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018. Vzhľadom na to, že za prvé tri mesiace roku 2017 sa podarilo takmer naplniť povolenú kvótu odstrelu kormorána veľkého – 1300 ks/rok, Slovenský rybársky zväz vydal svojim organizačným zložkám usmernenie, aby do konca roka 2017 realizovali na rybárskych revíroch iba plašenie. 

Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 13. januára 2018. Slovenský rybársky zväz sčítal na 28 nocoviskách 2 325 ks kormorána veľkého (s možnosťou navýšenia 10 %). Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku výrazne klesla približne o 50%. Nižšia početnosť kormoránov na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu je však daná miernou zimou v celej Európe, kedy sa kormorány zdržiavali na veľkých vodných plochách v iných štátoch. Do sčítania kormoránov sa v tomto roku zapojilo aj menej osôb. Tento údaj však úplne nepopisuje reálnu početnosť kormorána na Slovensku, keďže pri sčítaní nebolo pokrytých 100% nocovísk alebo vodných plôch.

Priestorová distribúcia

V sezóne 2017 – 2018 boli na Slovensku prvé migrujúce kŕdle zaznamenané v prvej polovici septembra. Tieto sa však na lokalitách zdržiavali iba krátkodobo a prelietali na iné lokality. Na väčšine stálych, dlhodobo monitorovaných nocovísk, sa kormorány začali trvalo zdržiavať od októbra. Pritom sa koncentrovali predovšetkým na veľké vodné plochy na juhozápade Slovenska a na nádržiach Vážskej kaskády a ich okolí. Na nocovisku Budča na strednom Hrone sa kormorány začali zdržiavať od prvej polovice októbra v počte približne 100 ks, v tom istom čase bol zaznamenaný aj kŕdeľ o počte 120 ks na Hrone pri Tlmačoch. Vzhľadom na to, že väčšinu zimy boli veľké vodné nádrže a Dunaj rozmrznuté, na lokalitách, ktoré boli v minulosti pod veľkým tlakom kormorána ako Váh pri Ružomberku, VN Krpeľany a Orava sa kormorán nevyskytoval, resp. objavil sa až v polovici februára, kedy na území Slovenska prevládalo mrazivé počasie s nízkymi teplotami a došlo k zámrzu všetkých menších vodných plôch aj veľkých vodných nádrží. Až v tomto období sa začali objavovať väčšie kŕdle kormoránov aj na týchto lokalitách. Napríklad na hornom Hrone sa však kormorány neobjavili vôbec. V regióne Oravy sa kormorány začali objavovať až koncom januára, po výraznejšom ochladení. Spolu s príchodom chladného počasia sa menili aj jednotlivé nocoviská. Kormorány niektoré nocoviská využívajú pravidelne, počas celého obdobia zimovania, niektoré využívajú v závislosti na zámrze okolitých lovísk. Početný kŕdeľ kormoránov na Považí v okolí Žiliny /cca 250 ks/ nocoval vo februári na VN Hričov a na starom koryte Váhu pri Bytči, po zamrznutí nádrže sa presunul na Turiec k Príbovciam, neskôr na Domašínsky meander, kde zostal až do odletu na hniezdiská mimo územia SR. 

V jednotlivých oblastiach bolo pri zimnom sčítaní najviac kormoránov zaznamenaných v nasledujúcich lokalitách. Na rieke Nitra pri Nových Zámkoch (Turkov) 324 ks, na Dunaji pri Chľabe 100 ks, na Dunajci pri Majerskej pltnici 80 ks, na Váhu: pri Hlohovci 237 ks, na Trenčianskych kaskádach 125 ks, pri Jalšovom 120 ks, na VN Kráľová 129 ks, na VN Nosice 112 ks, na Hrone pri Budči 100 ks, na Topli pri Sečovskej Polianke 213 ks, na Rimave pri Rimavských Janovciach 176 ks, na Hornáde pri VN Ružín 74 ks, na Turci pri Príbovciach 156 ks. Na ďalších lokalitách boli zaznamenané iba prelety väčších kŕdľov bez zisteného nocoviska. Medzi lokality, kde boli kormorány zaznamenané vôbec prvý krát radíme VN Vlčia Dolina pri Dobšinej, kde sa objavil v marci kŕdeľ približne 50 ks kormoránov. Najvyšší počet kormoránov na jednej lokalite bol však zaznamenaný v marci 2018 na VN Kráľová, kde pravidelne nalietaval kŕdeľ v počte 800 – 900 ks kormoránov.

Migrácia väčších kŕdľov smerom na sever začala až koncom marca. Oproti minulým rokom je to oneskorenie až o mesiac. Na Liptovskej Mare bol pozorovaný kŕdeľ o početnosti 250 ks, ktorý bol sústredený v lokalite Galovany, zdržal sa však len dva dni a potom odletel na sever. Na vyrovnávacej nádrži Oravskej priehrady (VVN Tvrdošín) sa v marci objavil kŕdeľ kormoránov v početnosti 50 – 200 ks, ktorý tu aktívne lovil ryby, po vyplašení odlietal na rieku Oravu od Tvrdošína až po Dolný Kubín, ale aj v smere na Oravskú priehradu alebo na Liptov. Na nocovisku Budča na strednom Hrone bolo monitorovaných 30 ks kormorána ešte 13.4., pričom na tejto lokalite sa kormorán dlhoročne vyskytoval iba do prvej dekády marca. Oneskorenie migrácie na hniezdiská v Pobaltí bolo spôsobené pretrvávajúcim chladným počasím. Do dnes monitorujeme kŕdeľ približne 40 ks ktorý sa vyskytuje na VN Hričov, polovicu tohto kŕdľa tvoria mladé jedince. Celoročný výskyt evidujeme na veľkých vodných nádržiach a predovšetkým na Dunaji. Celoročne sa vyskytujúc populácia kormorána sa začína zvyšovať.

Plašenie a odstrel na lovných rybárskych revíroch

Na lovných rybárskych revíroch sa odlov začal realizovať až v januári 2018, kedy bolo možné začať napĺňať novú kvótu odlovu. Po minuloročnej extrémnej zime boli podmienky na revíroch SRZ úplne odlišné. Kvôli absencií zaľadnenia revírov bolo pomerne ťažké kormorány loviť, boli rozptýlené na väčšom území, nižšia bola aj ich početnosť a predovšetkým sa na niektorých lokalitách, kde sa predtým intenzívne lovili, nezdržiavali. To sa zmenilo až ku koncu platnosti výnimky ktorá na lovných rybárskych revíroch končí 31.3. Kvôli uvedeným faktorom sa do odlovu zapojilo iba niekoľko základných organizácií SRZ. Všetky sa však odlovu kormorána venujú dlhodobo, dobre ovládajú taktiku lovu kormoránov ako aj administratívnu stránku odlovu. Najviac kormoránov bolo odlovených v okrese Púchov a Považská Bystrica, z iných lokalít sa väčší počet kormoránov podarilo odloviť v okrese Žiar nad Hronom.

Efektivita odlovu zostáva rovnaká, kormorán sa úspešne loví predovšetkým na tokoch s menšou šírkou od 30 do 50 m. Na vodných nádržiach je odlov problematický, kŕdle sa často nachádzajú mimo dostrel brokových zbraní, prípadne po prvých ranách odlietajú na vzdialenejšie lokality. Na tokoch sa osvedčilo organizovanie poľovačiek, na ktorých bolo možné pokryť dlhší úsek toku. Tento spôsob sa uplatňoval na rieke Orava, kormorány tak boli vytlačené z toku a väčšinou prelietavali cez horský hrebeň na Liptov. Na lokalitách, kde zimovala stabilná populácia kormoránov bez dopĺňania stavov z iných zimovísk, sa pravidelným odlovom podarilo kormorána takmer eliminovať. Ako príklad je možné uviesť nocovisko pri Budči /stredný Hron/ odkiaľ kormorány pravidelne nalietavali smerom na Žiar nad Hronom. Tu boli intenzívne lovené, počiatočný kŕdeľ, ktorý mal približne 100 jedincov sa postupne zredukoval na menšie skupinky o počte 5 – 10 ks, nakoniec sa ich výskyt obmedzil na prelety jednotlivých kusov. Zvyšné kormorány začali nalietavať na opačný smer /Banská Bystrica/, kde boli taktiež lovené. Výskyt kormorána sa tu podarilo zredukovať na 30 ks.

Neletálne plašenie sa realizovalo popri odstrele na rovnakých lokalitách a na veľkých vodných nádržiach. Plašenie prebiehalo streľbou, používaním zábavnej pyrotechniky, umiestňovaním plašičov a po dohode s príslušným útvarom ŠOP aj natiahnutím šnúr s reflexnými prvkami. Plašenie pyrotechnikou je efektívne hlavne na lokalitách, kde pravidelne prebieha odlov kormorána, tieto na pyrotechniku reagujú dobre. Opätovne môžeme konštatovať, že najúčinnejšou ochranou rybárskych revírov je priamy odlov kormoránov, ktorý je potrebné začať čo najskôr v povolenej dobe na odstrel a plašenie.

Na základe zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov veľkých od základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu evidujeme od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
350 ks ulovených kormoránov. Dohľadať sa podarilo 217 ks kormoránov. 

 

Medzi odlovenými jedincami sme zaznamenali 1 ks kormorána označeného ornitologickým krúžkom. Opätovne sa jednalo o kormorána z juhozápadného Fínska z oblasti
Tammisaari, z tohto hniezdiska evidujeme odlovené jedince už niekoľko rokov.

Uplatňovanie výnimky na chovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ

V sezóne 2017-2018 bolo na vybraných chovných rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých
(Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 9. 9. 2015 a to od nadobudnutia platnosti celoročne, okrem niektorých revírov uvedených v rozhodnutí.

Od začiatku platnosti výnimky bolo na týchto rybárskych revíroch, ktoré slúžia na produkciu rybích násad našich pôvodných druhov rýb, realizované hlavne neletálne plašenie kormoránov. Problematický je výskyt kormorána na rybničnej sústave v Kľúčovci. Kormorán sa tu vyskytuje celoročne, na blízkom Dunaji nie je jeho lov možný, na tejto rybničnej sústave je obmedzený na niekoľko mesiacov v roku na konci vegetačného obdobia a dochádza tu k enormným škodám na chovaných rybích násadách a to priamymi škodami ako aj stresovaním obsádok, ktoré majú následne horšie prírastky. Na stredisku Paríž – Ľubá je taktiež zaznamenaný celoročný výskyt kormorána a to kvôli blízkosti Dunaja. V menšej miere sa kormorán vyskytoval aj na stredisku Nové Zámky, v okolí boli atakované aj chovné rybárske revíry miestnej organizácie SRZ v Nových Zámkoch /VN Rúbaň a VN Semerovo/, kde bolo nutné každodenné plašenie a to od apríla až do augusta 2017.

V jesennom období došlo k zloveniu obsádok rýb z produkčných rybníkov, ryby boli z veľkej časti distribuované na zarybnenie lovných rybárskych revírov. Ostané ryby boli na zimovanie sústredené do komorových rybníkov, ktoré sú pod stálym dohľadom našich zamestnancov a náletmi kormorána boli ohrozované minimálne. Zároveň došlo k zámrzu komorových rybníkov, kde sa vrstva ľadu udržala až do prvej dekády marca. Problematika predačného tlaku kormorána začne byť aktuálna práve v nadchádzajúcom vegetačnom období, kedy sa rybničné sústavy v mesiaci apríl-máj opätovne napustia a zarybnia násadou. 

Záver

V rámci odlovu kormorána v prvých troch mesiacoch kalendárneho roka 2018 evidujeme celkovo 350 ks kormoránov. Oproti poslednej zime bol počet odlovených jedincov výrazne nižší, čo bolo spôsobené vyššie uvedenými faktormi. Napriek virtuálne nižšej početnosti musíme konštatovať, že kormorán veľký v podmienkach Slovenska spôsobuje enormné škody na populáciách pôvodných druhov rýb. Na väčšine útvarov trvalo tečúcich vôd sú v posledných rokoch stavy rýb závislé predovšetkým na dvoch faktoroch – umelom zarybňovaní a prítomnosti resp. neprítomnosti kormorána predovšetkým v zimnom období. Na pomerne málo vodnatých tokoch Slovenska s výnimkou Dunaja majú nálety niekoľko sto kusových kŕdľov kormoránov devastujúci vplyv na populácie rýb. Ako príklad uvedieme tohoročný dlhodobý výskyt kŕdľa kormoránov o početnosti 150 ks na rieke Turiec od Dubového po Košťany nad Turcom. Táto, iba niekoľko metrov široká rieka bola dlhodobo vystavená predačnému tlaku kormorána bez
možnosti efektívnej ochrany, keďže Turiec má od Martina prirodzené meandrujúce koryto tečúce zväčša v extraviláne. Jedná sa pritom o územie európskeho významu, kde sú predmetom ochrany aj ryby, pri Príbovciach je dokonca vyhlásené chránené nálezisko hlavátky podunajskej – ako jediné na Slovensku. Manažment druhu kormorán veľký je nastavený absolútne nesprávne a umožňuje jednému chránenému živočíchovi, ktorého správanie má invázny charakter, likvidovať prírodné bohatstvo Slovenskej republiky vo forme voľne žijúcich populácií pôvodných druhov rýb. Aj z uvedených dôvodov Slovenský rybársky zväz začína od tohto roku z evidenciou a kvantifikáciou škôd spôsobených kormoránom veľkým na rybárskych revíroch v snahe vyčísliť škody na rybách vznikajúce nám ako užívateľovi v zmysle zákona o rybárstve.

V Žiline 30. 4. 2018

Vypracoval: Richard Štencl, Odbor tečúcich vôd

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.