MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
img_5819
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Archív článkov
Najnovšie komentáre

Pravidlá činnosti Krúžkov mladých rybárov

Výbor MO SRZ Trstená bol Uznesením Výročnej členskej schôdze konanej v roku 2014 zaviazaný zorganizovať činnosť Krúžkov mladých rybárov tak, aby deťom navštevujúcim krúžky bolo umožnené loviť ryby počas celej sezóny. Výbor MO SRZ schválil nasledovné pravidlá fungovania Krúžkov mladých rybárov a podmienky vydávania povolení na rybolov ich členom.

Výbor môže zriadiť Krúžok mladých rybárov (ďalej len „krúžok“) a zabezpečovať jeho činnosť po splnení nasledovných základných podmienok:

  • do krúžku sa prihlási min. 5 detí
  • samospráva, škola alebo iná osoba poskytne primerané priestory na pravidelnú činnosť krúžku
  • odborne zdatný člen MO SRZ Trstená sa zaviaže vykonávať činnosť vedúceho krúžku

 

Krúžok vyvíja svoju činnosť najmä počas školského roku (september – jún). Činnosť krúžku spočíva najmä z

  1. teoretickej a praktickej prípravy na výkon rybárskeho práva v rozsahu min. 30 hodín
  2. preskúšania zo získaných vedomostí, spravidla v období apríl – máj, deti do 10 rokov formou pohovoru, starší písomnou formou. Pri preskúšaní bude prítomný funkcionár MO SRZ.
  3. účasti na detských rybárskych pretekoch v rozsahu 6 hod.

 

Rozsah, forma, obsah a spôsob prípravy na výkon rybárskeho práva je v kompetencii vedúceho krúžku. Člen krúžku sa musí zúčastniť min. na 60 % času činnosti krúžku z rozsahu určeného vedúcim krúžku. Toto neplatí, ak vedúci krúžku rozhodne, že člen krúžku je dostatočne zdatný a dokáže absolvovať preskúšanie aj bez prípravy. Vedúci krúžku môže takto rozhodnúť len v prípade člena krúžku staršieho ako 10 rokov, ktorý navštevoval krúžok súvisle min. 3 roky.

Vedúci krúžku vedie evidenciu členov krúžku, v ktorej zaznamenáva účasť jednotlivých členov na jeho činnosti.

O rozsahu preskúšania rozhodne výbor.

 

Členom krúžku sa môže stať dieťa vo veku od 6 do 14 rokov po vyplnení prihlášky podľa prílohy 1c) Organizačného poriadku a jej doručení do 15.10. vedúcemu krúžku. Prihláška do krúžku sa podáva každý rok.

 Člen krúžku, ktorý 3x dôveryhodne neospravedlní svoju neúčasť na činnosti krúžku, je z neho vylúčený, neabsolvuje preskúšanie a nebude mu vydané povolenie na rybolov.

 Povolenie na rybolov bude vydané iba členovi krúžku. Vedúci krúžku oznámi výboru členov krúžku, ktorým je možné vydať povolenie na rybolov, ak člen krúžku

  • absolvuje prípravu v rozsahu určenom vedúcim krúžku
  • úspešne absolvoval preskúšanie

 

Členovi krúžku, ktorý po získaní povolenia bude z neho vylúčený, neabsolvuje preskúšanie alebo bude pri preskúšaní neúspešný, môže byť v nasledujúcom období vydané povolenie až po absolvovaní preskúšania.

 Vedúci krúžkov do 20.12. doručia výboru zoznamy členov krúžkov, na ktorom budú vyznačení členovia krúžku, ktorým je možné vydať povolenia na rybolov od začiatku sezóny. Povolenie na rybolov nie je možné vydať členovi krúžku, ktorý v predchádzajúcom období neabsolvoval preskúšanie, bol v ňom neúspešný alebo bol z krúžku vylúčený. Prílohu zoznamu budú tvoriť prihlášky všetkých členov krúžku.

 

Medzi hlavné úlohy SRZ patrí aj starostlivosť o odbornú a kultúrnu výchovu členstva, vrátane detí a mládeže. Výbor MO SRZ sa bude snažiť vytvárať personálne a materiálne podmienky na činnosť krúžkov s cieľom vychovať si schopných nástupcov. Pri tejto zmysluplnej činnosti očakávame pomoc a podporu nielen rodičov, ale aj širokej, najmä rybárskej verejnosti. Radi medzi sebou privítame členov, ktorí chcú odovzdať svoje znalosti a skúsenosti našim nástupcom.

výbor MO SRZ Trstená

Print Friendly, PDF & Email